VEDTÆGTER FOR FELDBORG-HADERUP IDRÆTSFORENING.
§ 1
Foreningens navn er Feldborg-Haderup Idrætsforening og dens hjemsted er Herning kommune.

§ 2
Feldborg-Haderup Idrætsforening's formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke fodbold, håndbold, badminton og gymnastik i foreningen og de organisationer der måtte tilslutte sig.

§ 3
foreningen er medlem af JBU og er undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 4
Som aktiv eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktiv eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver op til 18 år.

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves halvårlig forud for aktive og passive medlemmer.

§ 6
Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel med betalt kontingent til udmeldes datoen. Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

§7
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel, med annoncering i nærmiljøet, samt gennem klubbens mail system og på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år kan være repræsenteret på generalforsamlingen ved en af forældrene, som derved har stemmeret på barnets vegne. Medlemmer der er i restance har ikke stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4.    Behandling af evt. indkomne forslag.
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7.    Valg af udvalg.
8.    eventuelt.
 
§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest i måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

§10
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages idet omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 5 medlemmer og vælges af den ordinære generalforsamling. I det tilfælde der ikke er tilstrækkelige opstillede, kan den siddende bestyrelse få fuldmagt, ved simpelt flertal, til at finde og indsætte folk på de manglende poster. Kassereren kan findes uden for bestyrelsen, Listevalg kan ikke finde sted. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert andet år. Ved indtrædende ledighed valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 
§12
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer, kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformanden) stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

§13
Foreningens regnskabsår er fra november til november. Bestyrelsen skal inden den 1 december afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.31 oktober til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer ved generalforsamlingens afholdelse.

§ 14
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i november måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilken antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16
Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelser om hvilke foreninger der skal overtage formue og evt, løsøre, ved foreningsnedlæggelse. Beslutningen kan træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning, skal overskuddet gå til de øvrige idrætsforeninger i Haderup og Feldborg.

Vedtægtsændringer er fortaget i december 2013
 
Feldborg - Haderup IF / CVR. 31897610 Tusbækvej 9 7540 Haderup / Formand: Lasse Jensen Mobil: 51296026 E-mail: lassecarlson82@gmail.com